Strategia de dezvoltare locală

Asociaţia de Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din Zona Sătmarului (GAL Zona Sătmarului) acoperă un teritoriu ce cuprinde 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare şi una din judeţul vecin Maramureş (vezi Anexa 2 – Fişa de prezentare a teritoriului), fiind situat în regiunea de Nord-Vest a României. Poziţionarea geografică a teritoriului GAL îi conturează specificul socio-economic şi cultural oferit de proximitatea graniţelor naţionale cu Ungaria şi Ucraina, pe teritoriul GAL-ului existând două puncte de trecere a frontierei: Petea-Csengersima (România-Ungaria), Halmeu-Diakovo (România-Ucraina).

Teritoriul Zona Sătmarului se caracterizează prin calitatea producţiei în domeniul legumiculturii, culturii de căpşuni sau viticulturii, care trebuie susţinută în continuare pentru păstrarea sau creşterea competitivităţii, dar şi prin mediul de afaceri relativ dezvoltat datorită apropierii de municipiul Satu Mare. Populaţia în creştere, aflată la începutul procesului de îmbătrânire demografică, are o serie de nevoi legate de bunăstarea socială, iar autorităţile locale sunt preocupate să prevină pe viitor creşterea necontrolată a riscurilor de marginalizare socială, în special în rândul populaţiei vârstnice şi al populaţiei minoritare rome, care sunt categoriile cele mai vulnerabile din teritoriu. Omogenitatea etno-culturală este asigurată prin faptul că localitățile de mai sus formează așa-numita zonă a Sătmarului, cunoscută din cele mai străvechi vremuri ca o zonă bogată în tradiții și obiceiuri ale numeroaselor etnii ce conviețuiesc în acest teritoriu.

Pentru un teritoriu care cuprinde peste 64.000 de locuitori din 14 comune și două orașe, GAL Zona Sătmarului a pregătit un nou ciclu de programare cu o strategie care se construiește pe experiența 2010-2015, cu noi perspective de dezvoltare. În procesul de planificare a acestei noi strategii, GAL Zona Sătmarului a luat în considerare:

(1) Analiza diagnostic a teritoriului reieșită din statistici, dar și din întâlnirile grupurilor de lucru sectoriale cu partenerii. Au fost consultate aproximativ 30 de documente statistice, au fost organizate 35 de întâlniri, la care au participat peste 570 de actori locali.

(2) Experiența anterioară de implementare a strategiei 2010-2015, în care s-au finanțat 57 de proiecte care au absorbit 95% din bugetul teritoriului. Din această experiență s-au reținut tipurile de finanțări cel mai mult accesate sau care au avut concurența mai mare, care reflectă nevoia dar și capacitatea locală în timp.

(3) Strategiile locale de dezvoltare ale unităților administrativ teritoriale, strategiile de dezvoltare la nivelul județelor Satu Mare și Maramureș, strategia de dezvoltare a Regiunii Nord-Vest și strategii sectoriale, care au fost analizate pentru a identifica punctele comune și posibile sinergii.

(4) Rezultatele unui sondaj de opinie pe bază de chestionar, în care s-au inventariat nevoi de dezvoltare ale comunităților dar și intenții de proiecte pentru acoperirea lor. Sondajul a inclus 230 respondenți din sectorul public și privat din teritoriu.

Toate cele de mai sus, coroborate, au conturat următorul scenariu de dezvoltare al teritoriului GAL Sătmarului, până în anul 2020:

(1) Dezvoltarea agriculturii prin sprijin pentru înființarea și modernizarea exploatațiilor agricole, susținerea formelor asociative şi înfiinţarea de unităţi de procesare ale formelor asociative, astfel încât producătorii să-și poată valorifica produsele.  Această direcție este construită pe principalul atu al teritoriului - agricultura, dar și pe posibilitățile date de terenurile fertile pe care le are, cu accent pe sectoarele cerealier, legumicol, viticol și de fructe (în special căpșuni).  

(2) Dezvoltarea activităţilor non-agricole, inclusiv a serviciilor, justificată de situarea teritoriului într-o zonă peri-urbană. Prin diversificarea activităţilor economice non-agricole, populaţia va putea găsi chiar în comunitate produsele şi serviciile pentru care altfel ar fi trebuit să ajungă în centrele urbane din apropierea teritoriului.  Nu în ultimul rând opţiunea este justificată şi de interesul crescut al locuitorilor teritoriului pentru antreprenoriat în aceste domenii, evidenţiat în perioada trecută de implementare a LEADER.  

(3) Încurajarea proactivă a unui posibil sector generator de venit al teritoriului și anume, turismul.  Având în vedere numărul mare de obiective turistice și apropierea de aqua-park-ul din Satu Mare, care generează turiști și cerere pentru diverse servicii, sunt planificate trei măsuri: ocrotirea moștenirii culturale prin renovare de obiective, dezvoltarea de noi servicii non-agricole și pentru înființarea de noi servicii.

(4) Creșterea calității vieții pentru populația din teritoriu, prin susținerea dezvoltării de servicii destinate populației. Sunt planificate investiții ale autorităților locale în servicii de bază și investiţii în infrastructura destinată dezvoltării serviciilor de suport pentru persoanele cu nevoi sociale – vârstnici, minorități, copii, persoane fără educație.

Pentru realizarea obiectivelor sale strategice, GAL Zona Sătmarului doreşte să desfăşoare pe viitor  activităţi de cooperare internă şi internaţională (fără includerea unei măsuri și implicit a unei alocări financiare dedicate cooperării în planul de finanțare). Unul din domeniile de interes pentru cooperare este cunoaşterea unor bune practici în domeniul organizării şi funcţionării formelor asociative.  Prin schimburile de experienţă cu aceste forme asociative, GAL Zona Sătmarului va avea acces la modele de bună practică din alte teritorii şi va putea să promoveze la nivel local principiul cooperării între producătorii şi distribuitorii locali pentru a sprijini creşterea economică a teritoriului şi creşterea nivelului de trai al locuitorilor.

În tot acest demers de dezvoltare, un rol activ îl vor juca cei 112 membri ai parteneriatului care au girat prioritățile și măsurile de dezvoltare propuse pentru acest ciclu de planificare strategică. Pornesc la acest nou drum comun împreună:

(1)                  18 autorităţi publice (cele 16 autorităţi locale ce alcătuiesc teritoriul, o unitate de învăţământ şi Consiliul Judeţean Satu Mare)

(2)                  71 parteneri privaţi 

(3)                  23 organizaţii reprezentând societatea civilă; nu este inclusă în parteneriat nicio persoană fizică din teritoriu.

Parteneriatul cuprinde 6 forme asociative reprezentative teritoriului şi 1 organizaţie care reprezintă interesele minorităţilor locale.

Cu mai multă experiență câștigată din primul ciclu de programare, bazându-se pe capacitatea proprie dar și a partenerilor locali, GAL Zona Sătmarului pornește în implementarea strategiei 2014-2020 cu încrederea că acesta va fi un demers ce se va încheia cu succes, cu schimbări în bine, vizibile, pentru locuitorii teritoriului.  

 

Data publicării: 
Luni, 03-06-2019