m8

Denumirea măsurii: M8/3A Susţinerea dezvoltării structurilor asociative

Tipul măsurii:

1 Investiţii

x Servicii

1 Sprijin forfetar

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL:

Agricultura oferă un sfert din locurile de muncă existente în teritoriu, fiind depășită doar de industria prelucrătoare. Conform Analizei diagnostic,  ”Agricultura este determinantă în economia GAL Zona Sătmarului, având în vedere faptul că populaţia lucrează în această ramură fie ca activitate principală, fie în scopul asigurării unui venit suplimentar”. Datele statistice legate de stadiul actual de dezvoltare al agriculturii, precum și de trendurile sesizate confirmă necesitatea unor intervenții care să dezvolte competitivitatea fermelor prin facilitarea accesului la piață pe de o parte și prin modernizarea practicilor de producție pentru o eficiență mai bună. Astfel, 80% din terenurile agricole sunt arabile  remarcându-se culturile de porumb boabe (17.259 hectare cultivate), plante furajere (7.182 hectare), grâu (4.920 hectare), ovăz (2.420 hectare) şi floarea soarelui (2.189 hectare). Suplimentar, ”suprafeţe agricole importante au fost destinate şi culturilor de legume proaspete, pepeni şi căpşuni – pe câmp (1.741 hectare), cartofi (1.484 hectare) şi triticale (1.451 hectare)”.  În aceeași măsură, creșterea animalelor este o activitate economică relevantă, existând ”aproximativ 520.000 de capete de păsări, 23.000 de porcine, 40.000 ovine şi caprine, 9800 bovine, 1300 cabaline, 2000 iepuri (femele pentru reproducere) şi 3600 stupi de albine.”. 

Analiza SWOT realizată la nivelul teritoriului reconfirmă importanța agriculturii, și necesitatea unei atenții sporite. Astfel, printre punctele tari ale analizei generale remarcăm: ”Suprafeţele uniforme de câmpie sunt favorabile exploatării agricole a terenurilor” și astfel implicit oportunități precum: ”Posibilitatea dezvoltării de activităţi economice diversificate în raport cu condiţiile oferite de cadrul natural.” Suplimentar, din analiza SWOT dedicată economiei reies următoarele puncte tari ”25% din populaţie este ocupată în agricultură (experienţă profesională relevantă), 76% din suprafaţa totală a fondului funciar este inclusă în circuitul agricol; Pondere redusă a terenurilor degradate şi neproductive; Calitate ridicată a produselor locale tradiţionale”. Oportunitățile ce reies în acest context sunt: ”Valorificarea nişei pentru produsele agricole ecologice, creşterea interesului locuitorilor judeţului pentru produsele de tip bio dar și potențialul de dezvoltare în zona de horticultură și zootehnie de exploatații relevante economic.

Având în vedere toate aceste caracteristici locale o măsură care să includă facilitarea dezvoltării de structuri asociative care să ofere fermierilor acces la piață, acces la informații tehnice pentru îmbunătățirea producției, accesare de fonduri mai facil la o intensitate a ajutorului public mai mare, devine o prioritate a SDL.

Această direcție, susținută atât de nevoile fermierilor cât și de așteptările pieței, se poate asigura printr-un proces atent de asistență în faza de start-up a structurilor asociative și astfel, de creștere a șanselor de dezvoltare de structuri viabile economic care să reprezinte catalizatori ai economiei locale.  

În contextul acestor informații, măsura propune o dezvoltare în două faze, delimitate de momentul înregistrării juridice ce coincide totodată cu definitivarea unui plan de afaceri matur, viabil ce urmează să fie validat de piață.

Prima fază include activităţi premergătoare cooperării şi activităţi de animare, cooperare, dezvoltare plan de afaceri:

1.  Analiza resurselor locale, identificarea PROFILULUI comunității;

2.  Contactarea comunității în care va avea loc intervenția;

3.  Training/workshop (discuții facilitate) pentru membrii grupului de inițiativă.

Toate aceste activități se finalizează cu formalizarea structurii asociative și definitivarea unui plan de afaceri.

A doua fază include activităţi de implementare a planului de afaceri şi de asigurare a viabilității şi autosustenabilităţii noii structuri asociative.

1.  Demararea activităților economice conform asumărilor din planul de afaceri (începutul participării pe piaţă sau în cadrul circuitelor scurte alimentare a membrilor structurii asociative);

2.  Asistență intensivă pe management, marketing și creșterea capitalului social;

3.  Co-implementarea și maturizarea inițiativei;

4.Asistență în creșterea capacității și stabilizarea proceselor de management, marketing.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală - conform Reg.(UE) 1305/2013, art.4:

i)                    Favorizarea competitivității agriculturii

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:

Dezvoltarea de structuri asociative ale fermierilor cu funcții de marketing, acces la capital și la inovație.

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:

P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură

Măsura corespunde obiectivelor Articolului 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Cooperare

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

         Inovare –Caracterul inovator al măsurii este dat de instrumentele utilizate în atingerea obiectivelor, ce îmbină activități de asistență, mediere, facilitarea accesului la informații, tutoring, coaching cu scopul de a crea o structură viabilă economic și autonomă.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:

-      M6/2B Sprijinirea tinerilor fermieri

-      M7/2A Înfiinţarea şi modernizarea exploataţiilor agricole

Sinergia cu alte măsuri din SDL:

Nu e cazul.

2. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a măsurii este dată de următoarele elemente:

-      Susținerea unei dezvoltări participative a structurii asociative, ce se va concentra pe asigurarea viabilității economice a acesteia în contextul asigurării funcțiilor necesare pentru membrii (producție, depozitare, procesare, desfacere etc)

-      Focalizarea pe susținerea micilor producători, (îndeosebi 8.000-30.000 euro SO) 

-      Dezvoltarea unui model sustenabil de integrare a produselor locale pe piață

-      Crearea unui cadru propice transferului de informație relevantă pentru fermieri

-      Efectul asupra opțiunilor oferite consumatorilor (diversificarea ofertei de produse românești, proaspete și sănătoase)

-      Crearea de structuri asociative în comunitate cu potențial de coagulare a unor inițiative sociale în subsidiar activității economice

-      Încurajarea fiscalizării și creșterii numărului de persoane care contribuie la sistemele de asigurări de sănătate și asigurări sociale

-      Creșterea coeziunii la nivelul GAL Zona Sătmarului, concretizată prin relații profesionale între fermieri, relații comerciale și transfer de inovație.

Caracterul inovator al măsurii este dat de instrumentele utilizate în atingerea obiectivelor, ce îmbină activități de asistență, mediere, facilitarea accesului la informații, tutoring, coaching cu scopul de a crea o structură viabilă economic și autonomă

3. Trimiteri la alte acte legislative

-      Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014

-      Legea cooperației agricole nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare

-      Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea si funcționarea grupurilor şi organizațiilor de producători pentru comercializarea produselor agricole şi silvice cu completările şi modificările ulterioare

(CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative europene (SCE)

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

Beneficiari direcţi:Parteneriate între ONG-uri, înființate conform OG. 26/2000, cu expertiză dovedită în dezvoltarea comunitară,  implicate în dezvoltarea formelor asociative, sau parteneriate între ONG-uri şi un parteneriat informal constituit din cel puțin 3 fermieri înregistrați în registrul agricol al UAT-urilor din teritoriul  GAL-ului

Beneficiari indirecţi: Structuri asociative dezvoltate pe cadre legale existente și recunoscute:

-      Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit.e) cu modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul GAL, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri; ( sunt beneficiari direcţi ai măsurii M7/2A)

-      Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul GAL;

-      Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri) de pe teritoriul GAL;

Având drept membri fermieri:

-      Fermieri persoane fizice de pe teritoriul GAL Zona Sătmarului, înregistrați în registrul agricol al primăriilor comunei de reședință.

-      Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul GAL;

-      Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul GAL;

-      Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul GAL;

(sunt beneficiari direcţi la măsurile M6/2B şi M7/2A)

5. Tip de sprijin

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Acțiuni eligibile

Specifice fazei 1: Analize a potențialului de producție, elaborare studii de piață

-      Coordonare în elaborarea planului de afaceri cu implicarea activă a viitorilor membrii ai structurii asociative

-      Sprijin în elaborarea documentelor constitutive (fiscală și juridică)

-      Organizarea întâlnirilor comunitare, facilitare comunitară.

Specifice fazei 2:Asistență pentru punerea în aplicare a planului de afaceri

-      Asistență în crearea de noi parteneriate cu alte entități similare care să contribuie la formarea unei rețele

-      Asistență în diversificarea produselor și serviciilor, creare de marcă

-      Asistență în recrutarea resursei umane

-      Creșterea capacității pentru furnizarea de servicii specifice

-      Furnizarea de acces la asistență tehnică, asistență juridică, elaborare suporturi curs, organizare vizite de studiu

-      Organizarea de evenimente de promovare (degustări, târguri, schimburi de experiențe, seminarii pe diferite track-uri – implicare în comunitate CSR)

-      Monitorizarea și raportarea periodică

-      Elaborarea de materiale informative relevante structurilor asociative

-      Elaborare și asistență în implementarea strategiilor de promovare

-      Elaborare planificare strategică pentru funcționare

-      Consultanță financiară (dezvoltarea unui model de gestiune adaptat).

Acțiuni neeligibile:Acțiuni care nu conduc la rezultate pe teritoriul GAL Zona Satmarului. Acțiuni care nu deservesc scopul măsurii.

7. Condiţii de eligibilitate

-   Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili

-  Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului, dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniile corespunzătoare tematicilor prevăzute, dispune de capacitate tehnică și financiară necesară derulării activităților, nu este în stare de faliment ori lichidare, şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul de stat;Activităţile proiectului trebuie să se încadreze în tipurile de activități sprijinite prin măsură şi se vor desfăşura pe o perioadă de maximum 3 ani de la semnarea contractului de finanţare;Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul GAL Zona Sătmarului

Viabilitatea economică a proiectului trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice (plan de implementare, plan de afaceri)

8. Criterii de selecţie

Criterii de selecție care asigură abordarea de soluții ce corespund necesităților identificate:

1) Prioritizarea prin punctaj a proiectelor care își asumă în cererea de finanțare dezvoltarea de structuri asociative multi-funcții, concentrând efortul de asistență pe: producție, depozitare, marketing, procesare

2) Integrarea în activitatea de asistență (activități integrate în cererea de finanțare) de activități complementare formării profesionale: vizite de studiu, asistență tehnică, ședințe de lucru

3) Prioritizarea accesului la serviciile aferente măsurii a fermelor mici și medii. (ferme până în 12.000 SO. Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri și vor avea în vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanţilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcţionarea acestora în conformitate cu priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Intensitatea sprijinului este de 100% - fiind vorba de un proiect negenerator de venit.

Sumele se vor determina în funcție de faza vizată:

Pentru Faza 1: maxim 25.000 Euro.

Cheltuieli eligibile aferente Faza 1:

-Cheltuieli cu studii si analize. (analize a potentialului de productie, studii necesare fundamentării studiului de piață, elaborarea studiului de piață).

- Cheltuieli de derulare ale activităților de facilitare: transport, inchiriere spatii, inchiriere sediu, protocol (masă servită).

- Onorarii ale personalului (facilitatori, experți elaborare plan de afaceri).

- Cheltuieli cu asistența juridică. (asistență în elaborarea documentelor constitutive specifice).

Pentru Faza 2: maxim 75.000 Euro.

Cheltuieli eligibile aferente Faza 2:

- Cheltuieli cu organizarea de vizite de studiu și schimburi de experiență. (Transport, cazare, masă).

- Cheltuieli cu asistența în diversificarea produselor și serviciilor conform planului de afaceri (realizat in Faza 1). (Asistență personalizată de marketing).

- Onorarii ale facilitatorilor, personaluluia admnistrativ, și experților de piață.

- Cheltuieli cu elaborarea de materiale informative relevante structurilor asociative. (Pagina web, bannere, social media, broșuri informative cu extrase din cadrul legal, avantaje și dezavantaje ale activității derulate în comun, formulare de apartenență la structura asociativă, etc). Nu se va viza promovarea de produse specifice.

- Cheltuieli de comunicare. (Telefonie mobilă).

- Cheltuieli cu organizarea de evenimente de promovare. (promovare, chirie stand, etc)

- Cheltuieli cu crearea de marcă.

- Cheltuieli cu elaborarea și asistență în implementarea strategiilor de promovare.

- Cheltuieli cu consultanța financiară, coordonarea și asistența în atragerea de fonduri.

Valoarea maximă a ajutorul public nerambursabil pentru un proiect va fi de 100.000 Euro.

10. Indicatori de monitorizare

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători; Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare  [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. Cheltuieli publice totale