m7

Denumirea măsurii: M7/2A Înfiinţarea şi modernizarea exploataţiilor agricole

-      Tipul măsurii:

-      x Investiţii

-      1 Servicii

-      1 Sprijin forfetar

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL:

Măsura sprijină investiţiile care vizează dotarea exploataţiilor agricole cu utilaje şi echipamente performante care să permită respectarea standardelor comunitare şi creşterea competitivităţii respectivelor exploataţii agricole.

Agricultura este determinantă în economia GAL Zona Sătmarului, având în vedere faptul că populaţia lucrează în această ramură fie ca activitate principală, fie în scopul asigurării unui venit suplimentar. Majoritatea populaţiei din GAL Zona Sătmarului deţine terenuri în proprietate privată, însă în cele mai multe gospodării aceste terenuri sunt exploatate doar pentru subzistenţă. Exploataţiile individuale au o capacitate de producţie şi o putere economică redusă având în vedere faptul că sunt folosite utilaje învechite, neperformante, a căror întreţinere este foarte costisitoare.   

O mare parte din suprafaţa fondului funciar este inclusă în circuitul agricol (76% din totalul terenurilor), şi în acelaşi timp 80% din terenurile agricole sunt încadrate în categoria de terenuri arabile, evidenţiind un potenţial agricol deosebit. Agricultura se caracterizează însă printr-o diversificare destul de redusă a culturilor agricole (vezi analiza diagnostic), în condiţiile în care cele mai întinse suprafeţe de teren au fost destinate culturilor tradiţionale de porumb boabe (17.259 hectare cultivate), plante furajere (7.182 hectare), grâu (4.920 hectare), ovăz (2.420 hectare) şi floarea soarelui (2.189 hectare). În anul 2014, suprafeţe agricole importante au fost destinate şi culturilor de legume proaspete, pepeni şi căpşuni – pe câmp (1.741 hectare), cartofi (1.484 hectare) şi triticale (1.451 hectare). În GAL Zona Sătmarului agricultura ecologică este o practică răspândită.

În cele 16 UAT-uri sunt înregistrate 48 de asociaţii de crescători de animale, majoritatea lor fiind asociaţii ale crescătorilor de bovine care s-au înfiinţat din nevoia de a atrage fonduri europene pentru asigurarea condiţiilor optime de îngrijire a animalelor. Numărul animalelor variază mult de la o localitate la alta, cumulând la nivel de teritoriu aproximativ 23.000 de porcine, 40.000 ovine şi caprine, 9.800 bovine, 1.300 cabaline, 2.000 iepuri (inclusiv femele pentru reproducere) şi 3.600 stupi de albine.

Achiziţia unor utilaje performante, de nouă generaţie, ar simplifica mult munca în exploataţiile agricole ale locuitorilor sau ale asociaţiilor de crescători de animale, crescând capacitatea de producţie şi asigurând o cost-eficienţă sporită a activităţii agricole.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală - conform Reg.(UE) 1305/2013, art.4:

i) Favorizarea competitivității agriculturii

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:

Obiectivele specifice propuse pentru această măsură vizează:

-      Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea competitivităţii activităţii agricole, a diversificării activităților agricole şi creșterii  calităţii produselor obţinute; 

-      Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;

-      Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii;

-      Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei şi comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate. 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor

Măsura corespunde obiectivelor Articolului 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Investiţii în active fizice

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare – Măsura va contribui la stimularea inovării în teritoriu prin atragerea în sectorul agricol a know-how-ului şi a resursei umane cu calificare relevantă pentru condiţiile actuale de pe piaţa muncii. Inovare prin introducerea unor tehnologii ce vor facilita dezvoltarea de noi procese şi produse finite.

           Mediu şi climă – Măsura va include investiţii cu impact redus asupra mediului Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:

-      M1/6A Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în GAL Zona Sătmarului

-      M8/3A Susţinerea dezvoltării structurilor asociative

Sinergia cu alte măsuri din SDL:

M6/2B Sprijinirea tinerilor fermieri

2. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a măsurii este dată de următoarele elemente:

- Stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL

- Păstrarea şi crearea de noi locuri de muncă

- Prin sprijinirea formelor asociative și fermele sub 8.000 SO pot beneficia de sprijin

- Utilizarea know-how-ului de care dispune tineretul (prin creşterea nivelului competenţelor specifice ca urmare a studiilor de nivel mai înalt) sau populaţia reîntoarsă din străinătate (prin importarea de modele de bune practici, dar şi la crearea de noi locuri de muncă

- Dezvoltarea şi modernizarea capacităţilor locale de procesare şi comercializare a producţiei locale de fructe şi legume

- Includerea de tehnologii moderne pentru creşterea valorii adăugate a producţiei vegetale din teritoriu

- Creşterea productivităţii muncii şi a puterii economice a exploataţiilor agricole din teritoriu

- Diversificarea ofertei de produse locale, proaspete și sănătoase

3. Trimiteri la alte acte legislative

-      Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 808/2014

Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul agriculturii prevăzută în Ghidul Solicitantului pentru participarea la selecţia strategiilor de dezvoltare locală și PNDR

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

Beneficiari direcţi:

-      Proprietari de exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici (sunt beneficiari direcţi la măsura M1/6A şi beneficiari indirecţi la măsura M8/3A)

-      Cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor; (sunt beneficiari indirecţi la măsura M8/3A)

Beneficiari indirecţi:

-      Populația locală

Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă

5. Tip de sprijin

-      Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din Regulamentele Europene.

Acțiuni eligibile:

- Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole și modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole;

- Investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creșterea suprafețelor ocupate de material săditor;

- Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE;

- Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării;

-Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice/vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor;

- Înființare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;

- Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară înt-un proiect de investiții la nivel de fermă;

- Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

- Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

- Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare fixe/mobile, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);

- Acţiuni de marketing;

- Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013

Acțiuni neeligibile:

-      achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand

-      achiziţionarea de teren şi/sau imobile

7. Condiţii de eligibilitate

-          Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.

-          Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției.

-          Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL.

-          În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer sau de înmulțire din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară.

-          Dimensiunea exploataţiei agricole trebuie să fie de minimum 8.000 euro S.O. 

În cazul investiţiilor în procesarea produselor agricole, sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, în scopul obținerii de produse Anexa I și non-Anexa I.

-       Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza documentatiei tehnico-economice

- Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art 17, alin. 5 din R(UE) nr.1305/2013);

- Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%,

- Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;

- Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;

8. Criterii de selecţie

- Proiecte promovate de forme asociative/ membrii în forme asociative

- Prioritizarea culturilor specifice teritoriului (legume, fructe, căpşuni, etc.)

- Proiecte care vor include tehnologii şi echipamente cu un caracter inovator

- Proiecte de investiţii care vizează crearea lanțurilor alimentare integrate

- Proiecte care prevăd înfiinţarea de noi locuri de muncă

- Angajarea persoanelor din teritoriu

- Proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului şi de folosire a resurselor regenerabile vor avea prioritate

- Proiecte care prevăd investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul legumicol și pomicol pentru înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul legumicol și pomicol menționată în Anexa I de la TFUE

         Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri şi vor avea în vedere prevederile articolului 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, urmărind să asigure tratamentul egal al solicintanţilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare şi direcţionarea acestora în conformitate cu priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Cuantumul sprijinului nerambursabil este de max. 200.000 de euro/proiect

Intensitatea sprijinului nerambursabil de 50% se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO, în cazul:

- Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);

- Investițiilor colective și al proiectelor integrate;

- Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;

- Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013.

10. Indicatori de monitorizare

-      Numărul de exploataţii agricole / beneficiari sprijiniţi

-      Număr operaţiuni (proiecte) sprijinite

Cheltuieli publice totale