m6

Denumirea măsurii: M6/2B Sprijinirea tinerilor fermieri

Tipul măsurii:

1 Investiţii

1 Servicii

x Sprijin forfetar

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL:

Măsura este menită să încurajeze stabilirea tinerilor fermieri în teritoriul GAL prin iniţierea de afaceri din domeniul agricol. Din analiza teritoriului şi din dezbaterile publice a rezultat un deficit de specialişti tineri în agricultură. Această măsură abordează dezvoltarea agriculturii din prisma creşterii nivelului de cunoştinţe şi competenţe în rândul lucrătorilor din exploataţiile agricole existente în teritoriu. Activităţile economice din domeniul agricol desfăşurate în cadrul noilor ferme conduse de tineri sunt esenţiale pentru dezvoltarea şi competitivitatea zonelor rurale. Prin implementarea acestei măsuri se caută noi oportunităţi de pătrundere a tinerilor pe piaţa muncii şi în sectorul de afaceri, având în vedere că ei reprezintă o grupă cu risc crescut de migrare spre zone urbane dacă nu găsesc în comunităţile lor locuri de muncă ce să îi atragă.

Agricultura este determinantă în economia GAL Zona Sătmarului, având în vedere faptul că populaţia lucrează în această ramură fie ca activitate principală, fie în scopul asigurării unui venit suplimentar. Majoritatea populaţiei din GAL Zona Sătmarului deţine terenuri în proprietate privată, însă în cele mai multe gospodării aceste terenuri sunt exploatate doar pentru subzistenţă (vezi analiza diagnostic, analiza SWOT). Deşi utilizează o pondere semnificativă a forţei de muncă locale, exploataţiile individuale au o  putere economică redusă având în vedere nivelul scăzut al pregătirii profesionale de bază şi al competenţelor profesionale ale celor care le conduc.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală - conform Reg.(UE) 1305/2013, art.4:

i) Favorizarea competitivității agriculturii

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:

-      Instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii agricole

-      Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol

-      Promovarea tinerilor fermieri

-      Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole

-      Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor

Măsura corespunde obiectivelor Articolului 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

-      Inovare – prin atragerea în sectorul agricol a know-how-ului şi a resursei umane cu calificare relevantă, şi prin adoptarea unor tehnici şi metode noi şi unor tehnologii inovatoare

-          Mediu și Climă –în cazul exploataţiilor care vizează creşterea animalelor, planul de afaceri va prevedea în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

-      M1/6A Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în GAL Zona Sătmarului

-      M8/3A Susţinerea dezvoltării structurilor asociative

Sinergia cu alte măsuri din SDL:

M7/2A Înfiinţarea şi modernizarea exploataţiilor agricole

2. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a măsurii este dată de următoarele elemente:

-      Stimularea investiţiilor în culturi specifice din teritoriul GAL

-      Stimularea asociativităţii

-      Păstrarea şi crearea de noi locuri de muncă

-      Încurajarea tinerilor şi a familiilor de a se stabili în teritoriul GAL

-      Asigurarea viabilităţii economice a iniţiativelor tinerilor fermieri

-      Susținerea micilor producători 

-      Dezvoltarea unui model sustenabil de integrare a produselor locale pe piață

-      Diversificarea ofertei de produse locale, proaspete și sănătoase

-      Creșterea capitalului social la nivelul GAL

Încurajarea fiscalizării și creșterii numărului de persoane care contribuie la sistemele de asigurări de sănătate și asigurări sociale.

3. Trimiteri la alte acte legislative

-      Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1307/2013

Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul agriculturii prevăzută în Ghidul Solicitantului pentru participarea la selecţia strategiilor de dezvoltare locală

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

-          Tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013*, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;

-          Persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni.

(sunt beneficiari direcţi la măsura M1/6A şi beneficiari indirecţi la măsura M8/3A)

*Art. 2 (1) n -„tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații;

Beneficiari indirecţi:

Populația locală 

5. Tip de sprijin

Sume forfetare pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri, care nu depășesc limitele cuantumului stabilite în PNDR pentru operațiunile la care se aplică acest tip de sprijin

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din Regulamentele Europene.

Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse în planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Sunt neeligibile acele tipuri de acţiuni care nu contribuie la obiectivele stabilite ale proiectului.

7. Condiţii de eligibilitate

-          Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici, având sediul social în GAL. Înregistrarea tânărului fermier ca micro-întreprindere/întreprindere mică trebuie să fie cu maximum 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare

-          Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 şi 50.000 S.O. (valoarea producției standard) în majoritate pe teritoriul GAL

-          Exploataţia este înregistrată obligatoriu la APIA

-          Solicitantul prezintă un plan de afaceri

-          Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții: studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/ economie agrară, cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire sau angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului

-          Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data instalării

-          Să nu fi primit sprijin prin intermediul măsurilor LEADER 2007-2013 (112, 141, 411.112, 411.141) şi prin intermediul sub-măsurilor 6.1, 6.3, 19.2 pentru instalare (din cadrul LEADER 2014-2020).

Alte angajamente:

-          Înaintea solicitării celei de a doua tranşe de plată, solicitantul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploataţiei, prin comercializarea producţiei proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranşe de plată

În cazul în care exploataţia vizează creşterea animalelor, planul de afaceri va prevedea în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu.

8. Criterii de selecţie

-          Nivelul de calificare în domeniul agricol

-          Principiul raselor/ soiurilor autohtone

-          Comercializarea producției proprii în procent de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată

-          Prioritizare culturi specifice teritoriului: căpşuni, legume, fructe, cartofi, viţă de vie

-          Inovare: adoptarea unor tehnici şi metode noi şi unor tehnologii inovatoare

-          Beneficiarul este membru al unei cooperative agricole din teritoriul GAL

           Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri şi vor avea în vedere prevederile articolului 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, urmărind să asigure tratamentul egal al solicintanţilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare şi direcţionarea acestora în conformitate cu priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Intensitatea sprijinului: 100%

Sume aplicabile: max. 40.000 EURO/proiect

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă, în două tranşe astfel:

-      75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare

-      25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci*) ani de la semnarea deciziei de finanțare.

*Cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol

10. Indicatori de monitorizare

-      Numărul de exploataţii agricole / beneficiari sprijiniţi

-      Număr operaţiuni (proiecte) sprijinite

Cheltuieli publice totale