m5

Denumirea măsurii: M5/6B Investiţii în infrastructura socială

-      Tipul măsurii:

-      x Investiţii

-      1 Servicii

-      1 Sprijin forfetar

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL:

Măsura sprijină investiţiile într-o infrastructură cu caracter multifuncţional, care să adune la un loc serviciile sociale şi medicale de sprijin a categoriilor vulnerabile din teritoriu.

Tendinţele de scădere a populaţiei rurale şi de îmbătrânire demografică conturează nevoi socio-medicale ale populaţiei teritoriului din ce în ce mai diverse şi care sunt tot mai greu de satisfăcut prin mijloacele tradiţionale ce stau la îndemâna autorităţilor locale. Legislaţia actuală din domeniul asistenţei sociale acordă prioritate beneficiilor (plăţilor) sociale în detrimentul serviciilor sociale. Astfel, furnizorii de servicii sociale au dificultăţi serioase în a găsi surse de finanţare constante pentru asigurarea în mod profesionist a serviciilor de interes, din perspectiva grupurilor ţintă deservite. Nu în ultimul rând, lipsa sau calitatea necorespunzătoare a infrastructurii socio-medicale ridică probleme suplimentare chiar şi atunci când factorii identifică posibilităţi de finanţare prin proiecte europene, având în vedere că nu pot fi îndeplinite cerinţele minimale cu privire la standardele de calitate cerute de respectivele programe de finanţare.

Serviciile sociale răspund doar parţial nevoilor sociale existente în GAL Zona Sătmarului. În anul 2015, cele mai accesate prestaţii au fost venitul minim garantat (6% din populaţia totală a GAL) şi ajutoarele pentru încălzirea locuinţei (9% din populaţia GAL). Numărul de persoane aflate în situaţii de risc social este estimat la aproximativ 2.705 de persoane (din care 1.163 copii, 1.040 adulţi şi 502 vârstnici) reprezentând aproximativ 4% din populaţia totală a GAL (vezi analiza diagnostic). În altă ordine de idei, 8,6% din populaţia teritoriului este de etnie romă. Beneficiile de natură financiară nu rezolvă decât în mică măsură şi doar pe termen scurt problemele sociale ale locuitorilor, serviciile sociale fiind singurele capabile să reducă pe termen lung riscurile specifice ale persoanelor vulnerabile.

Potrivit analizei SWOT, în ceea ce priveşte domeniul medical, infrastructura şi serviciile existente permit satisfacerea nevoilor uzuale ale locuitorilor, dar la sfârşit de săptămână sau pe timpul nopţii locuitorii se pot adresa doar centrelor de permanenţă existente în municipiul Satu Mare. În cazul vârstnicilor din comunitate, problemele se leagă în principal de accesul redus la programe de îngrijire la domiciliu. Pentru consultaţii sau tratamente de specialitate locuitorii din teritoriul GAL Zona Sătmarului nu au decât varianta deplasării în Satu Mare sau în centrele urbane din regiunea Nord-Vest sau chiar din Ungaria.

În teritoriu nu funcţionează creşe şi nici centre de zi pentru îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale, iar programele de tip after school sunt sporadice. In GAL Zona Sătmarului există un singur centru de protecţie a copiilor lipsiţi de îngrijirea părintească.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală - conform Reg.(UE) 1305/2013, art.4:

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:

-      Reducerea dezechilibrelor dintre mediul rural şi mediul urban în ceea ce priveşte serviciile socio-medicale furnizate locuitorilor din GAL Zona Sătmarului

-      Diversificarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă socială din GAL

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Măsura corespunde obiectivelor Articolului 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

-      Inovare – prin dezvoltarea infrastructurii de suport pentru furnizarea de servicii încă inexistente la nivelul teritoriului

-      Mediu și Climă – prin eficientizare energetică a infrastructurii construite/renovate, modernizate

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:

-      M3/6B Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie

Sinergia cu alte măsuri din SDL:

-      M1/6A Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în GAL Zona Sătmarului

-      M2/6A Crearea şi modernizarea micro-întreprinderilor din domeniul non-agricol

-      M3/6B Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie

M4/6B Păstrarea şi promovarea moştenirii culturale

2. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a măsurii este dată de următoarele elemente:

-      Accesibilizarea serviciilor de suport pentru populaţia aflată în diferite categorii de risc social

-      Controlul riscului de marginalizare socială pentru populaţia minoritară de etnie romă

-      Creşterea atractivităţii teritoriului pentru potenţialele stabiliri de domiciliu

-      Facilitarea dezvoltării de servicii de prevenire prin utilizarea infrastructurii create în beneficiul populaţiei locale

-      Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecărui grup vulnerabil 

-      Proiectele finanţate în cadrul acestei măsuri vor viza investiţii în infrastructura de tip „hard”, urmând ca investiţiile de tip „soft” să poată fi asigurate prin accesarea obiectivului specific 5.2 din cadrul POCU 2014-2020. Învestiţiile de tip „soft” contribuie la integrarea socială a grupurilor vulnerabile vizate de proiectele finanţate prin asigurarea accesului la servicii calitative de educaţie şi formare profesională şi acoperirea cheltuielilor pentru funcţionarea şi desfăşurarea activităţilor aferente investiţiilor de tip „hard” finanţate.

Creşterea speranţei de viaţă prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel profesional ridicat, în special la categoriile de persoane care prezintă un risc ridicat

3. Trimiteri la alte acte legislative

-      Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) 1407/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 808/2014, Recomandarea 2003/361/CE

Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul social prevăzută în Ghidul Solicitantului pentru participarea la selecţia strategiilor de dezvoltare locală și PNDR

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

Beneficiari direcţi:

-      Entităţi publice şi private sau parteneriate

-      Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitare,  constituite conform legislației naționale în vigoare

(beneficiari direcţi ai măsurii M3/6B)

-      Organizaţii nonguvernamentale

-      Instituţii de cult

-      GAL Zona Sătmarului, în cazul în care nu există alţi solicitanţi în cadrul acestei măsuri

Beneficiari indirecţi:

-      Populaţia locală ca întreg

-      Populaţia locală din categoriile vulnerabile

-      Instituţiile publice

Furnizorii de servicii socio-medicale care vor utiliza infrastructura creată

5. Tip de sprijin

-      Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din Regulamentele Europene.

Tipuri de acțiuni eligibile:

a)      Acţiuni materiale: Investiţii în crearea, îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor sociale destinate populaţiei, inclusiv dotarea acestora, precum:

-          centre multifuncționale de asistență medicală, comunitară și socială

-          centre de îngrijire la domiciliu a persoanelor în vârstă sau a persoanelor cu afecţiuni cronice

-          centre de zi pentru persoane în vârstă

-          centre de zi pentru persoane dezavantajate din punct de vedere social sau pentru  minorităţi

-          centre de tip after-school

-          cantină sociala etc.

b)      Acţiuni imateriale: Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate

Acţiuni neeligibile

- achiziţionarea de teren şi/sau imobile

- achiziţionarea de bunuri second-hand

- investiţii în infrastructuri de tip rezidenţial

7. Condiţii de eligibilitate

-          Proiectul se realizează în teritoriul GAL

-          Solicitantul se identifică într-una din categoriile de beneficiari definite

-          Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată

-          Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată

-          Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții

-          Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia

-          Investiţia respectă Regulamentul Local de Urbanism din UAT-ul unde se realizează

Solicitantul trebuie să asigure sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte surse de finanţare, recomandabil prin accesarea obiectivului specific 5.2 din cadrul POCU 2014-2020

8. Criterii de selecţie

-          Proiecte depuse în parteneriat

-          Proiecte depuse de solicitanţi care sunt deja autorizaţi să presteze servicii sociale

-          Proiecte care prevăd acordarea mai multor tipuri de servicii sociale în cadrul aceluiaşi amplasament

-          Investiţia serveşte inclusiv la satisfacerea nevoilor populaţiei de etnie romă din teritoriu

-          Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă

-          Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă

-          Investiţia se va realiza în localităţi care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie similară

Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri şi vor avea în vedere prevederile articolului 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanţilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare şi direcţionarea acestora în conformitate cu priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Intensitatea sprijinului: 100%

Sume aplicabile: max. 90.000 EURO/proiect

10. Indicatori de monitorizare

-      Populaţie netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite

-      Număr operaţiuni (proiecte) sprijinite

-      Cheltuieli publice totale