m4

Denumirea măsurii: M4/6B PĂstrarea şi promovarea moştenirii culturale

-      Tipul măsurii:

-      x Investiţii

-      1 Servicii

-      1 Sprijin forfetar

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL:

Măsura sprijină intervenţiile de protejare şi conservare a patrimoniului cultural al teritoriului, contribuind astfel la creşterea atractivităţii turistice a GAL Zona Sătmarului. Patrimoniul cultural din GAL poate fi valorificat pentru dezvoltarea turismului cultural, religios sau chiar ştiinţific.

Printre punctele slabe identificate în teritoriu în ceea ce priveşte patrimoniul se numără stadiul avansat de degradare al unor monumente istorice, lipsa unor trasee culturale integrate şi complexe, care să se regăsească şi în ofertele turistice ale agenţiilor de turism, lipsa de experienţă în gestionarea monumentelor turistice şi numărul redus de proiecte de restaurare pentru monumentele istorice sau culturale relevante. Un punct forte al teritoriului îl constituie numărul mare de persoane implicate și interesate în a dezvolta activități culturale, comunitare în vederea păstrării și promovării tradițiilor și obiceiurilor locale.

Patrimoniul construit al GAL Zona Sătmarului include în jur de 40 de monumente cu valoare istorică şi culturală, al căror potenţial poate fi valorificat prin conturarea unor oferte turistice integrate, cele mai multe dintre acestea sunt biserici sau mănăstiri, monumente ale eroilor sau conace, dar pot fi întâlnite şi statui, plăci comemorative sau locuri de veci care pot constitui obiective de interes pentru turismul cultural-religios de nişă (vezi analiza SWOT).

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală - conform Reg.(UE) 1305/2013, art.4:

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:

-      Protejarea moştenirii culturale din spaţiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Măsura corespunde obiectivelor Articolului 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

-      Mediu și Climă – prin eficientizarea energetică a obiectivelor de patrimoniu

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:

-      Nu e cazul

Sinergia cu alte măsuri din SDL:

-      M1/6A Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în GAL Zona Sătmarului

-      M2/6A Crearea şi modernizarea micro-întreprinderilor din domeniul non-agricol

-      M3/6B Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie

M5/6B Investiţii în infrastructura socială

2. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a măsurii este dată de următoarele elemente:

-      Creşterea atractivităţii teritoriului

-      Creşterea atractivităţii teritoriului pentru turişti (de ex. clienţii Aqua-park-ului din Satu Mare), interesaţi de diversificarea experienţelor turistice planificate 

-      Introducerea obiectivelor de patrimoniu cultural renovate/restaurate în circuitele turistice (micro)regionale

-      Acordarea sprijinului conform listei cu obiectivele considerate de importanţă locală (nu doar celor de cat. B)

Scăderea presiunii financiare asupra bugetelor locale odată cu reabilitarea/  conservarea obiectivelor de patrimoniu aflate în jurisdicţia proprie

3. Trimiteri la alte acte legislative

-      Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) 1307/2013, Reg. (UE) 1407/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 808/2014, Recomandarea 2003/361/CE

Legislaţia naţională prevăzută în Ghidul Solicitantului pentru participarea la selecţia strategiilor de dezvoltare locală și PNDR

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

Beneficiari direcţi:

-      Comunele din teritoriul GAL

-      Orașele din teritoriul GAL

-      Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitare,  constituite conform legislației naționale în vigoare

-      Instituţii de cult locale

-      Organizaţii nonguvernamentale deţinător de clădiri vechi/construcţii tradiţionale

-      ONG-uri care nu sunt proprietari de clădiri vechi dar care prezintă un acord/convenţie autentificată între ONG şi persoanele fizice proprietari de clădiri vechi/construcţii tradiţionale, în cadrul căruia proprietarul îşi asumă obligaţia de a nu înstrăina obiectivul şi de a nu modifica aspectul/funcţionalitatea pe o perioadă de minim 5 ani de la terminarea investiţiei, precum şi faptul că va asigura deschiderea obiectivului către public larg.

Beneficiari indirecţi:

-      Populaţia locală

-      Instituţiile publice

-      Minorităţile etnice şi religioase din teritoriu

-      Autorităţile publice locale

-      Operatorii din domeniul turismului

5. Tip de sprijin

-      Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013

-     Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din Regulamentele Europene.

Tipuri de acțiuni eligibile:

a) Acţiuni materiale:

-          Lucrări construcţii-montaj, cu păstrarea aspectului original al clădirii

-          Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural local

-          Restaurarea/renovarea/reabilitarea/conservarea unor clădiri declarate tradiţionale cu valoare arhitecturală de interes local

-          Restaurarea/ renovarea/ reabilitarea/ dotarea de spaţii destinate păstrării şi transmiterii tradițiilor și a altor tipuri de activități tradiționale, inclusiv a atelierelor de creaţie

-          Refacere/restaurare a picturilor şi frescelor din unităţile de cult

-          Reabilitarea și refuncționalizarea de obiective/ construcții (de exemplu mori de apă sau prese de ulei, cuptoare de ars cărămidă, pivnițe de vin, construcții vernaculare de diferite tipuri cu destinație locativă sau economică de importanță locală și microregională), care păstrează caracteristicile patrimoniului construit tradițional, autentic

-          Mutarea şi reconstrucţia clădirilor vechi pe un amplasament nou (case, șure etc.)

b) Acţiuni imateriale:

-          Servicii de consultanță, proiectare, elaborarea documentaţiei tehnico-economice

-          Elaborare de studii, proiecte şi documentații specifice asociate cu patrimoniul construit

-          Acţiuni de informare, promovare și marketing (elaborare plan de promovare, website, achiziția și instalarea de panouri informative/de interpretare, expoziții foto pe tema patrimoniului, filme de promovare, materiale informative etc.)

Acţiuni neeligibile

- acţiuni care nu deservesc la scopul măsurii

7. Condiţii de eligibilitate

-          Proiectul se realizează în teritoriul GAL

-          Este demonstrată valoarea arhitecturală sau culturală a obiectivului prin:

a)      Încadrarea în Lista Monumentelor Istorice, categ. B şi/sau

b)      Aviz emis de forurile competente de încadrare în categoria patrimoniului de interes local

-          Solicitantul se identifică într-una din categoriile de beneficiari definite

-          Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată

-          Nu este permisă dubla finanţare a aceleiaşi activităţi/investiţii din alte fonduri comunitare sau naţionale

-          Proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea şi necesitatea socio-economică a investiţiei (prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate/DALI)

-          Reabilitarea, renovarea clădirilor trebuie să respecte/păstreze arhitectura specifică locală

-          Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată

-          Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții

-          Investiţia respectă Regulamentul Local de Urbanism din UAT-ul unde se realizează.

8. Criterii de selecţie

-          Valoarea culturală a proiectelor – în funcție de numărul de activități socio‐culturale planificate a fi desfășurate în urma finalizării investiției

-          Introducerea obiectivului în circuitul turistic

-          Integrarea problemelor de mediu

-          Numărul de beneficiari direcţi/indirecţi ai investiţiilor realizate

-          Realizarea proiectului în parteneriat

Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri şi vor avea în vedere prevederile articolului 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, urmărind să asigure tratamentul egal al solicintanţilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare şi direcţionarea acestora în conformitate cu priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Intensitatea sprijinului: 100%

Sume aplicabile: max. 70.000 EURO/proiect

10. Indicatori de monitorizare

-      Populaţie netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite

-      Număr operaţiuni (proiecte) sprijinite

-      Cheltuieli publice totale