m3

Denumirea măsurii: M3/6B Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie

-      Tipul măsurii:

-      x Investiţii

-      1 Servicii

-      1 Sprijin forfetar

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL:

Măsura sprijină investiţiile în dezvoltarea socio-economică a spaţiului rural, care este indispensabil legată de existenţa unei infrastructuri rurale, de existența și accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de agrement și culturale. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii, ce poate favoriza incluziunea socială, precum şi inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare a zonelor rurale.

Din analiza teritoriului şi din dezbaterile publice a rezultat un deficit în ceea ce priveşte dezvoltarea serviciilor de bază în localităţile din teritoriu. Sprijinul pentru aceasta măsură vizează investiţii în spaţiul rural pentru crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază, pentru crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populaţia rurală, dar şi pentru serviciile publice voluntare pentru situaţii de urgenţă care conform analizei SWOT sunt slab dotate.

În cele 64 de localităţi componente ale teritoriului GAL Zona Sătmarului a fost amenajată o infrastructură de agrement/turistică la scară mică ce include 29 de terenuri sportive, 9 săli de sport şi 24 de spaţii de joacă în aer liber (2 fiind realizate din iniţiative private).

Cele 45 de cămine culturale existente în teritoriu sunt parţial valorificate în viaţa culturală a comunei, existând reticenţe în utilizarea acestora la potenţial maxim, dotarea lor fiind învechită în multe sate aparţinătoare (vezi analiza SWOT). Căminele culturale reprezintă baza infrastructurală necesară pentru desfăşurarea activităţilor specifice  grupurilor şi formaţiilor păstrătoare ale moştenirii locale, iar modernizarea lor va conduce la revitalizarea culturii în beneficiul populaţiei locale.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală - conform Reg.(UE) 1305/2013, art.4:

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:

-      Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie

-      Asigurarea accesului la serviciile de bază pentru locuitorii din teritoriul GAL

-      Păstrarea tradiţiilor locale

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Măsura corespunde obiectivelor Articolului 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

-      Mediu și climă – prin eficientizare energetică, crearea de spații verzi

-      Inovativ – creare de servicii noi, inexistente în UAT

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:

-      M5/6B Investiţii în infrastructura socială

Sinergia cu alte măsuri din SDL:

-      M1/6A Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în GAL Zona Sătmarului

-      M2/6A Crearea şi modernizarea micro-întreprinderilor din domeniul non-agricol

-      M4/6B Păstrarea şi promovarea moştenirii culturale

-      M5/6B Investiţii în infrastructura socială

2. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a măsurii este dată de următoarele elemente:

-      Creşterea atractivităţii teritoriului pentru potenţialele stabiliri de domiciliu, cu precădere pentru populaţia tânără 

-      Reducerea dezechilibrelor dintre mediul urban şi mediul rural în ceea ce priveşte condiţiile de trai şi oferta de servicii publice

-      Scăderea presiunii financiare asupra bugetelor locale odată cu dotarea corespunzătoare cu utilaje şi echipamente

-      Păstrarea moştenirii tradiţionale prin promovarea patrimoniul cultural

3. Trimiteri la alte acte legislative

-      Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) 1307/2013, Reg. (UE) 1407/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 808/2014

Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul dezvoltării serviciilor publice prevăzută în Ghidul Solicitantului pentru participarea la selecţia strategiilor de dezvoltare locală și PNDR

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

Beneficiari direcţi:

-      Comunele din teritoriul GAL

-      Orașele din teritoriul GAL

-      Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitare,  constituite conform legislației naționale în vigoare

(beneficiari direcţi ai măsurii M5/6B)

Beneficiari indirecţi:

-      Populaţia locală

-      Instituţiile publice

5. Tip de sprijin

-      Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din Regulamentele Europene.

Acţiuni eligibile:

-      Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete)

-      Renovarea şi/sau dotarea clădirilor publice (primării, unităţi de învăţământ) şi amenajări de parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri, etc.

-      Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile (în situaţia în care este vorba de clădiri publice)

-      Eficientizarea consumului energiei electrice

-      Construirea de staţii de autobuz

-      Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreţinere spaţii verzi etc.)

-      Dotarea Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

-      Investiţii de renovare, modernizare şi dotarea aferentă a aşezămintelor culturale, inclusiv achiziţie de cărţi, materiale audio, achiziţionarea de costume populare şi instrumente muzicale tradiţionale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte componentă a proiectului. De asemenea vor fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare şi montaj.

Acţiuni neeligibile:

-      Achiziţia de mijloace de transport rutier de mărfuri pentru a presta servicii de transport în numele terţilor;

-      Construcţia de aşezăminte culturale noi;

-      Cumpărarea de teren şi/sau de imobile;

-      Înfiinţarea de drumuri noi, extinderea si îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local

-      Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă şi apă uzată

-      Achiziţionarea de bunuri second hand cu excepţia celor care au ca obiectiv obţinerea caracterulului tradiţional autentic;

7. Condiţii de eligibilitate

-          Proiectul se realizează în teritoriul GAL

-          Solicitantul se identifică într-una din categoriile de beneficiari definite

-          Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată

-          Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată

-          Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții

-          Proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea  socio-economică a investiţiei

-          Investiţia respectă Regulamentul Local de Urbanism din UAT-ul unde se realizează

8. Criterii de selecţie

-          Utilizarea surselor alternative de energie şi eficientizarea energetică

-          Integrarea problemelor de mediu

-          Numărul de beneficiari direcţi/indirecţi ai investiţiilor realizate

-          Realizarea proiectului în parteneriat

-          Caracterul inovativ

Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri şi vor avea în vedere prevederile articolului 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, urmărind să asigure tratamentul egal al solicintanţilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare şi direcţionarea acestora în conformitate cu priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Intensitatea sprijinului: 100%

Sume aplicabile: max. 50.000 EURO/proiect

10. Indicatori de monitorizare

-      Populaţie netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite

-      Număr operaţiuni (proiecte) sprijinite

-      Cheltuieli publice totale