m2

Denumirea măsurii: M2/6A Crearea şi Modernizarea micro-întreprinderilor din domeniul non-agricol

Tipul măsurii:

x Investiţii

1 Servicii

1 Sprijin forfetar

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL:

Măsura propusă va încuraja dezvoltarea sectorului antreprenorial prin crearea de micro-întreprinderi sau modernizarea afacerilor deja existente. Investiţiile în sectorul non-agricol promovate în cadrul acestei măsuri sunt menite să stimuleze crearea de noi locuri de muncă, să crească ponderea afacerilor cu valoare adăugată mare şi să susţină dezvoltarea durabilă a teritoriului. Diversificarea activităţilor economice non-agricole va fi facilitată de iniţiativele intersectoriale locale şi va sprijini reducerea fluctuaţiilor sezoniere ale forţei de muncă. Conform analizei SWOT există spirit antreprenorial al populaţiei şi există acces la infrastructura de utilități.

Deşi numărul de agenţi economici este unul destul de consistent la nivelul teritoriului (1.056 firme în anul 2014), trei sferturi dintre persoanele ocupate din GAL Zona Sătmarului au avut la data Recensământului din 2011 locuri de muncă în doar patru sectoare de activităţi ale economiei naţionale: 27% în industria prelucrătoare, 25% în agricultură, 12% în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul şi 11% în construcţii (vezi analiza diagnostic).

Modernizarea micro-întreprinderilor care desfăşoară activitate economică în teritoriu va stimula crearea de locuri de muncă în ramuri industriale mai puţin prezente în teritoriu, dar şi în turism, servicii sau în activităţi cu specific local-tradiţional. Se oferă şanse crescute de angajare sau antreprenoriat în primul rând tinerilor, care altfel s-ar îndrepta către centrele urbane din apropierea GAL-ului pentru a găsi acele oportunităţi de dezvoltare profesională care permit valorificarea competenţelor profesionale de nivel crescut de care aceştia dispun.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală - conform Reg.(UE) 1305/2013, art.4:

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:

-      Diversificarea economiei locale pentru creşterea veniturilor întreprinzătorilor

-      Stimularea creării de noi locuri de muncă

-      Creşterea ponderii afacerilor cu valoare adăugată mare

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Măsura corespunde obiectivelor Articolului 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

-      Inovare – prin dezvoltarea unor servicii/produse noi la nivel de teritoriu, prin adoptarea unor tehnici şi metode noi şi unor tehnologii inovatoare

-      Mediu și climă – sprijinul acordat pentru producţia şi utilizarea surselor regenerabile de energie, în special pentru utilizarea biomasei în cadrul prezentei măsuri contribuie la reducerea efectelor schimbărilor climatice. Activităţile de agroturism sprijinite vor viza practicarea unui turism responsabil care să evite degradarea zonelor naturale sensibile

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:

-      Nu e cazul

Sinergia cu alte măsuri din SDL:

-      M1/6A Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în GAL Zona Sătmarului

-      M3/6B Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie

-      M4/6B Păstrarea şi promovarea moştenirii culturale

-      M5/6B Investiţii în infrastructura socială

2. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a măsurii este dată de următoarele elemente:

-      Asigurarea viabilităţii economice a micro-întreprinderilor în contextul creşterii competitivităţii economice a acestora

-      Diversificarea ofertei de produse şi servicii locale

-      Încurajarea iniţiativelor de dezvoltarea turismului local

-      Păstrarea şi crearea de noi locuri de muncă în GAL

-      Încurajarea fiscalizării și creșterii numărului de persoane care contribuie la sistemele de asigurări de sănătate și asigurări sociale

-      Creșterea coeziunii la nivelul GAL, concretizată prin relații comerciale și transfer de inovație

-      Creşterea veniturilor în cadrul bugetelor locale  din GAL

3. Trimiteri la alte acte legislative

-      Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 808/2014

Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor non-agricole prevăzută în Ghidul Solicitantului pentru participarea la selecţia strategiilor de dezvoltare locală și PNDR

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

Beneficiari direcţi:

-      Micro-întreprinderi existente sau nou înfiinţate care au sediul social şi punctul/punctele de lucru pe raza teritoriului GAL

Beneficiari indirecţi:

-      Populația la nivel de teritoriu

Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă

5. Tip de sprijin

-      Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din Regulamentele Europene.

Acţiuni eligibile:

‐ construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor

‐ achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii şi echipamente noi

‐ investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

În detaliu:

Investiții pentru producerea produselor non-agricole, cum ar fi:

-      fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;

-      fabricarea produselor chimice, farmaceutice;

-      activități de prelucrare a produselor lemnoase;

-      industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;

-      fabricare produse electrice, electronice,

-      producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și echipamente, producția de carton etc;

-      Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:

-      activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)

-      Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi:

-      servicii medicale şi sanitar-veterinare;

-      activităţi de întreţinere corporală;

-      servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;

-      servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;

-      activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;

-      servicii tehnice, administrative, etc;

Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement;

Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.

Toate acţiunile eligibile vor fi evidenţiate într-o listă a codurilor CAEN eligibile pentru finanţare în cadrul acestei măsuri şi care se va constitui ca şi anexă la Ghidul Solicitantului.

Acțiuni neeligibile:

  • prestarea de servicii agricole;
  • procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene;

producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică

7. Condiţii de eligibilitate

-      Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili

-      Să îşi desfăşoare activitatea pe teritoriul GAL

-      Să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanţarea investiţiei

-      Să demonstreze viabilitatea economică a investiţiei

-      Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite

-      Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate

Investiția va demonstra o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare.

8. Criterii de selecţie

-      Crearea unor noi locuri de muncă

-      Angajarea persoanelor din teritoriu

-      Caracterul inovativ (Nu mai există o astfel de investiţie în UAT-ul în care urmează a se implementa proiectul)

-      Utilizarea surselor de energie regenerabile

-      Calificare în domeniul de activitate prin studii superioare

-      Integrarea problemelor de mediu

-      Promovarea specificului local, tradiţional

-      Principiul prioritizării agroturismului şi activităţilor recreaţionale

Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri şi vor avea în vedere prevederile articolului 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, urmărind să asigure tratamentul egal al solicintanţilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare şi direcţionarea acestora în conformitate cu priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Intensitatea sprijinului: 90%

Sume aplicabile: max. 125.000 EURO/proiect

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis precum şi legislaţia naţională în vigoare, respectiv încadrarea în plafonul maxim 200.000 Euro pe care o întreprindere unică îi poate primi pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cu excepția  întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

10. Indicatori de monitorizare

-      Locuri de muncă create

-      Număr operaţiuni (proiecte) sprijinite

-      Cheltuieli publice totale