m1

Denumirea măsurii: M1/6A Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în GAL Zona Sătmarului

Tipul măsurii:

1 Investiţii

1 Servicii

x Sprijin forfetar

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL:

Măsura propusă va încuraja dezvoltarea sectorului antreprenorial, ţintind creşterea în teritoriu a iniţiativelor ce vizează dezvoltarea de activităţi non-agricole, inclusiv a celor de tipul start-up. Investiţiile în sectorul non-agricol promovate în cadrul acestei măsuri sunt menite să stimuleze crearea de noi locuri de muncă, să crească ponderea afacerilor cu valoare adăugată mare şi să susţină dezvoltarea durabilă a teritoriului. Analiza teritoriului evidenţiază potenţialul de creştere a spiritului antreprenorial în GAL - peste 1.000 de agenţi economici înregistraţi la nivelul teritoriului (vezi analiza SWOT), iar accesul la infrastructura adecvată de utilităţi facilitează înfiinţarea noilor firme din domenii non-agricole.

Interesantă în teritoriul GAL Zona Sătmarului este migraţia în dublu sens a forţei de muncă. O parte însemnată a locuitorilor din GAL este angajată în localităţi din afara teritoriului, în speţă în municipiul Satu Mare, unde oferta de locuri de muncă este cu mult mai bogată şi mai atractivă decât în GAL. Pe de altă parte, însă, în anumite firme ce îşi desfăşoară activitatea în teritoriu sunt angajate multe persoane ce vin din localităţile învecinate GAL-ului, atrase de ofertele de lucru disponibile, oferite de investitorii străini stabiliţi în teritoriu. Dezvoltarea sectorului IMM-urilor prin iniţiative venite chiar din interiorul teritoriului va creşte stabilitatea forţei de muncă locale şi va contribui la reducerea dezechilibrelor de pe piaţa muncii.           

Afacerile din domeniile cu valoare ridicată sunt aproape inexistente, dat fiind faptul că persoanele cu competenţe adecvate în a dezvolta astfel de iniţiative sunt angajate fie în municipiul Satu Mare aflat în imediata proximitate a teritoriului, fie în centre urbane mai îndepărtate (Cluj-Napoca, Oradea, Timişoara) sau chiar în străinătate. Sprijinul financiar acordat în cadrul acestei măsuri pentru dezvoltarea acestei nişe economice poate revitaliza piaţa locală de business şi poate contribui la menţinerea în teritoriu în special a tinerilor şi a persoanelor cu un nivel crescut de competenţe, care va aduce beneficii pe termen lung nu doar sectorului economic ci şi vieţii comunitare ca întreg.

          Potrivit analizei SWOT, activităţile recreaţionale pentru populaţia din teritoriu, şi implicit pentru turişti, sunt slab reprezentate şi nu satisfac nevoile actuale, fapt ce generează o migraţie către alte zone în timpul liber. Apropierea de aqua-parkul din municipiul Satu Mare generează turişti şi cerere pentru diverse servicii şi spaţii de cazare, care pot fi sprijinite prin actuala măsură.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală - conform Reg.(UE) 1305/2013, art.4:

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:

-      Diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de micro-întreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural

-      Încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale

-      Obţinerea de venituri alternative pentru populaţia din GAL, reducând gradul de dependenţă faţă de sectorul agricol

-      Încurajarea activităţilor non-agricole în rândul  agricultorilor

-      Creşterea ponderii afacerilor cu valoare adăugată mare

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Măsura corespunde obiectivelor Articolului 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

-      Inovare – prin dezvoltarea unor servicii/produse noi la nivel de teritoriu

-      Mediu și climă – sprijinul acordat pentru producţia şi utilizarea surselor regenerabile de energie, în special pentru utilizarea biomasei în cadrul prezentei măsuri contribuie la reducerea efectelor schimbărilor climatice. Activităţile de agroturism sprijinite vor viza practicarea unui turism responsabil care să evite degradarea zonelor naturale sensibile

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:

-      M6/2B Sprijinirea tinerilor fermieri

-      M7/2A Înfiinţarea şi modernizarea exploataţiilor agricole

Sinergia cu alte măsuri din SDL:

-      M2/6A Crearea şi modernizarea micro-întreprinderilor din domeniul non-agricol

-      M3/6B Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie

-      M4/6B Păstrarea şi promovarea moştenirii culturale

M5/6B Investiţii în infrastructura socială 

2. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a măsurii este dată de următoarele elemente:

-      Utilizarea know-how-ului de care dispune tineretul (prin creşterea nivelului competenţelor specifice ca urmare a studiilor de nivel mai înalt) sau populaţia reîntoarsă din străinătate (prin importarea de modele de bune practici)

-      Scăderea ratei de șomaj în teritoriu

-      Diversificarea ofertei de produse şi servicii locale

-      Încurajarea fiscalizării și creșterii numărului de persoane care contribuie la sistemele de asigurări de sănătate și asigurări sociale

Creșterea coeziunii la nivelul GAL, concretizată prin relații comerciale și transfer de inovație

3. Trimiteri la alte acte legislative

-      Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 808/2014

Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor non-agricole prevăzută în Ghidul Solicitantului pentru participarea la selecţia strategiilor de dezvoltare locală și PNDR

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

Beneficiari direcţi:

-      Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi non-agricole pe raza teritoriului GAL, pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile (sunt beneficiari direcţi la măsurile M6/2B şi M7/2A)

-      Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici care au sediul social şi punctul/punctele de lucru pe raza teritoriului GAL, care îşi propun activităţi non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin

-      Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care au sediul social şi punctul/punctele de lucru pe raza teritoriului GAL şi care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii aplicaţiei de finanţare

Beneficiari indirecţi:

-      Populația la nivel de teritoriu

Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă

5. Tip de sprijin

Sume forfetare care nu depășesc limitele cuantumului stabilit în PNDR pentru finanțarea de noi activități non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din Regulamentele Europene.

Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute în Planul de Afaceri. Toate cheltuielile propuse prin planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru și capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a planului de afaceri aprobat sunt eligibile, indiferent de natura acestora.

Toate acţiunile eligibile vor fi evidenţiate într-o listă a codurilor CAEN eligibile pentru finanţare în cadrul acestei măsuri şi care se va constitui ca şi anexă la Ghidul Solicitantului.

Acțiuni neeligibile:

-      Activități non-agricole care au mai fost prestate de către potențialii beneficiari

Activități cu caracter agricol

7. Condiţii de eligibilitate

-          Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili

-          Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri

-          Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite

-          Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL

-          Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data notificării de primire a sprijinului

Alte angajamente:

Înaintea solicitării celei de a doua tranşe de plată, solicitantul face dovada desfăşurării activităţilor comerciale prin producţia comercializată sau prin activităţile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranşe de plată.

8. Criterii de selecţie

     - Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către activități neagricole. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă, care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol și intenționează să-și diversifice în sectorul non-agricol

- Tineri întreprinzători (până la 40 de ani) care înfiinţează prima oară o afacere non-agricolă

-          Crearea unor noi locuri de muncă

-          Angajarea persoanelor din teritoriu

-          Caracterul inovativ (Nu mai există o astfel de investiţie în UAT-ul în care urmează a se implementa proiectul)

-          Utilizarea surselor de energie regenerabile

-          Integrarea problemelor de mediu

-          Promovarea specificului local, tradiţional, a activităților meșteșugărești

-          Calificare în domeniul de activitate prin studii superioare

-          Prioritizarea agroturismului şi a activităţilor recreaţionale

Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri şi vor avea în vedere prevederile articolului 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanţilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare şi direcţionarea acestora în conformitate cu priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Intensitatea sprijinului: 100%

Sume aplicabile: 50.000 EURO/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului până la valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism.

Sprijinul se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel:

-      70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare

-      30% în cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși 3 ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, precum şi legislaţia naţională în vigoare, respectiv încadrarea în plafonul maxim 200.000 Euro pe care o întreprindere unică îi poate primi pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cu excepția  întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

10. Indicatori de monitorizare

-      Locuri de muncă create

-      Număr operaţiuni (proiecte) sprijinite

-      Cheltuieli publice totale