COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

Manager GAL

Este responsabil pentru:

 • Coordonarea Compartimentului Administrativ
 • Formarea și coordonarea echipei de proiect
 • Elaborarea și prezentarea rapoartelor de activitate și rapoartelor de evaluare către structurile cărora îi este subordonat direct
 • Reprezentarea organizației în relație cu alte entități
 • Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectelor pe Măsura 19.
 • Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor
 • Monitorizarea şi evaluarea activităţii compartimentului administrativ şi a implementării SDL
 • Inițierea și menținerea relațiilor cu furnizorii, prestatorii de servicii externi, clienţii, beneficiarii şi partenerii strategici
 • Semnarea statelor de plată şi rapoartelor financiare ale organizaţiei
 • Asigurarea respectării valorilor şi obiectivelor strategice ale organizaţiei
 • Reprezentarea asociației la diferite evenimente organizate de AFIR, AM PNDR, RNDR, ENDR (sau membrii acestora), parteneri

EXPERT MONITORIZARE I.

Este responsabil pentru:

 • Monitorizarea și evaluarea implementării planului de acțiune propus în SDL
 • Monitorizarea și evaluarea activităților de animare și informare
 • Monitorizarea și evaluarea procedurilor de selecție
 • Monitorizarea și evaluarea atingerii indicatorilor de proges și de rezultat
 • Elaborarea rapoartelor de monitorizare și de evaluare specifice
 • Elaborarea rapoartelor de monitorizare și evaluare speciale, la cererea managerului, a Consiliului director sau alte organizații conexe (AFIR, AM PNDR)
 • Identificarea unor piste de corecție în cazul sesizării unor abateri de la planuri
 • Verificarea dosarelor de plată
 • Alte atribuții delegate de manager GAL

EXPERT TEHNIC EVALUARE

Este responsabil pentru:

 • Lansarea apelurilor de selecție
 • Evaluarea administrativă a proiectele depuse
 • Evaluarea eligibilității proiectelor depuse
 • Evaluarea tehnico-financiară a proiectelor depuse
 • Notificarea beneficiarilor asupra eligibilității  proiectelor
 • Pregătirea raportului de selecție
 • Gestionarea proiectelor
 • Analiza contestațiilor primite de la beneficiari
 • Formularea de clarificări legate de completarea şi pregătirea cererii de finanţare
 • Alte atribuții delegate de manager GAL

EXPERT ANIMATOR

Este responsabil pentru:

 • Îndeplinirea activităților specifice de animare stabilite în planul de acțiune elaborat în cadrul SDL
 • Culegerea datelor, documentare, elaborarea și redactarea materiale de informare și de promovare
 • Organizarea întâlnirilor de informare și promovare la nivel de teritoriu (elaborarea și lansarea invitațiilor, moderarea întâlnirilor, elaborarea minutelor și rapoartelor întâlnirilor și alte activități de follow-up a evenimentelor)
 • Respectarea elementelor de identitate vizuală cerute de PNDR, EU
 • Gestionarea paginii de Facebook a GAL (postarea anunțurilor, urmărirea corespondenței)
 • Actualizarea permanentă a paginii web a GAL
 • Elaborarea și diseminarea comunicatelor de presă
 • Organizarea și derularea conferințelor de presă
 • Consilierea directă a solicitanţilor de finanţare privind întocmirea şi implementarea proiectelor
 • Alte atribuții delegate de managerul GAL.

EXPERT TEHNIC MONITORIZARE II.

Contribuie la activităţile de implementare a proiectelor depuse la GAL:

 • Elaborarea  unei  metodologii de monitorizare a proiectelor
 • Semnalarea disfuncţionalităţilor şi propunerea de soluţii pentru remedierea unor astfel de situaţii
 • Urmărirea periodică a stadiului implementării proiectelor contractate şi a rezultatelor intermediare, în vederea efectuării de propuneri de corecţie şi ajustări dacă este cazul
 • Realizare de vizite pe teren la beneficiarii GAL
 • Realizarea rapoartelor periodice de monitorizare şi evaluare
 • Verificarea conformității dosarelor de plata
 • Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele proiectelor